Tipus de Feina

Feina Cooperativa
Qualsevol feina que proposi una persona, un col·lectiu, un/a soci/a autoocupat/da de la CIC o qualsevol cooperativa.
Poden ser remunerades en moneda social, en euros, de forma mixta, ser voluntàries o per intercanvi directe.

Feina Comunitària

És una feina concreta no especialitzada que requereix un grup de persones de forma puntual, sigui una jornada o vàries.
Es pot remunerar en moneda social, per intercanvi directe o ser un voluntariat.
A part de la possible remuneració, l’allotjament i l’alimentació aniran a càrrec de qui ha penjat la feina.

Comissions de la CIC

Feines relacionades amb una comissió de la Cooperativa Integral Catalana.
Poden ser tasques puntuals sense remuneració que fomentin la participació en el col·lectiu fins a tasques estables que impliquin un número important d’hores setmanals que es remunerarien segons decisió de la pròpia assemblea.

Voluntariat
Aquelles demandes de feina que siguin de col·laboració sense reciprocitat directa.